Νέα διαβατήρια

ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Τα νέα διαβατήρια υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας, τα οποία από 1-1-2006 θα εκδίδονται αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία.
Συγκεκριμένα, ιδρύθηκαν σε όλη τη χώρα 99 Γραφεία Διαβατηρίων σε Αστυνομικές Υπηρεσίες, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των διαβατηρίων.
Τα γραφεία υποδοχής των δικαιολογητικών θα λειτουργούν:
από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωί και απόγευμα,
το Σάββατο και την Κυριακή, μόνο κατά τις πρωινές ώρες, ενώ
δεν λειτουργούν τις επίσημες εορτές και αργίες.
Οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε 151 Προξενικές Αρχές ανά την υφήλιο.
Επισημαίνεται, ότι στο εξής η υποβολή των δικαιολογητικών δε θα γίνεται στα Κ.Ε.Π ή τους Ο.Τ.Α, ενώ τα ταξιδιωτικά γραφεία δε θα μεσολαβούν πλέον στην διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων.
Το προσωπικό που στελεχώνει τη Διεύθυνση Διαβατηρίων, τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία και εκπαιδεύτηκε με εξειδικευμένα σεμινάρια.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του νέου τύπου διαβατηρίου είναι τα εξής:
· Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου
· Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4×6 εκ. καθορισμένων τεχνικών προδιαγραφών
· Παράβολα:
– Παράβολο τελών έκδοσης: Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ+20% ΟΓΑ=26,40 ευρώ συνολικά. Για τα υπόλοιπα διαβατήρια για κάθε χρόνο ισχύος παράβολο ονομαστικής αξίας 4 ευρώ+20% ΟΓΑ=4,80 ευρώ κατά έτος.
– Παράβολο βιβλιαρίου: 25 ευρώ
– Ταχυδρομικά τέλη, τα οποία θα καθοριστούν τον Ιούνιο του 2006. Το πρώτο εξάμηνο ο ενδιαφερόμενος δεν θα πληρώνει ταχυδρομικά τέλη.

· Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
· Υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει :
– Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, την χρήση, την απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου
– Αν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα
– Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης
– Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου, υποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, μαζί με τη βεβαίωση της Αρχής στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια.
Σε περίπτωση ανανέωσης ή αντικατάστασης, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, υποβάλλεται και το παλαιό διαβατήριο.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος, απαιτείται:
· Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια
· Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τη δημοτική αρχή όπου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος (η βεβαίωση μπορεί να γίνει και στα Κ.Ε.Π.)
· Πρόσφατη, ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν μπορεί να απέχει πάνω από 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής.
Επισημαίνεται ότι, κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών στα γραφεία υποδοχής, απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου. Τα δικαιολογητικά για τους ανηλίκους υποβάλουν οι γονείς παρουσία του ανηλίκου. Εάν παρίσταται ο ένας γονέας απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου.
Σε περιπτώσεις σοβαρών λόγων υγείας που πιστοποιούνται από Κρατικά Νοσοκομεία, υπάλληλος της Υπηρεσίας μεταβαίνει στον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή των δικαιολογητικών.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται από την υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την παραλαβή του νέου διαβατηρίου από τον ενδιαφερόμενο είναι η εξής:
· Τα γραφεία υποδοχής ελέγχουν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίου. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ενημερώνεται από το γραφείο υποδοχής ο ενδιαφερόμενος με προσωπική επιστολή και επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό για τα παράβολα.
· Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων με ταχυμεταφορά.
· Η Κεντρική Υπηρεσία, εκδίδει το διαβατήριο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
· Το νέο διαβατήριο αποστέλλεται με τον ίδιο τρόπο (ταχυμεταφορά) στην Υπηρεσία όπου υποβλήθηκε η αίτηση.
· Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το διαβατήριο από το γραφείο υποδοχής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, προσκομίζοντας την απόδειξη κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Για ειδικές περιπτώσεις, η έκδοση του διαβατηρίου θα πραγματοποιείται σε μία μόνο ημέρα. Αυτό συμβαίνει όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:
· Σοβαροί λόγοι υγείας που επιβάλουν νοσηλεία στο εξωτερικό (ασθενής και συνοδός)
· Θάνατος συγγενή εξ΄αίματος ή εξ΄αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού
· Τραυματισμός ή εξαφάνιση συγγενή δευτέρου βαθμού
· Καταστροφή περιουσίας του ενδιαφερομένου που βρίσκεται στο εξωτερικό.
Για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, εκτός από τα αρμόδια γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί κατ΄ εξαίρεση να καταθέτει τα δικαιολογητικά του και στο γραφείο που εδρεύει στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου.

Τα νέα διαβατήρια θα ισχύουν:
· για τους ενήλικες, πέντε χρόνια από την ημέρα έκδοσης
· για τους ανηλίκους έως 14 ετών, δύο χρόνια,
· για τους ανηλίκους άνω των 14 ετών, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους.
Ο τύπος του νέου διαβατηρίου είναι ενιαίος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβατός με τις προδιαγραφές του ICAO (International Civil Aviation Organization). Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα Βιβλιάριο 18 σελίδων (9 δίφυλλα αριθμημένα και συρραμμένα), διαστάσεων 12,5 x 8,5 εκ., χρώματος RAL 4004 (σκούρο κόκκινο).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος τύπος διαβατηρίων περιλαμβάνει χαρακτηριστικά ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών διαβαθμισμένα σε τρία επίπεδα. Ειδικότερα:
· Σε πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει υδατογράφημα, ενιαίες θεματικές παραστάσεις κλπ
· Σε δεύτερο επίπεδο, αόρατες παραστάσεις που εμφανίζονται με χρήση εξειδικευμένων συσκευών και
· Σε τρίτο επίπεδο, μέτρα ασφαλείας για τον έλεγχο της πλαστότητας από την Διεύθυνση Διαβατηρίων και τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Στο διαβατήριο περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ύψος), η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, καθώς και η εκδούσα Αρχή, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Θα περιλαμβάνει επίσης την ψηφιακή απεικόνιση του προσώπου, καθώς και την υπογραφή του κατόχου.
Επιπλέον, από τον Αύγουστο του 2006 τα διαβατήρια θα είναι εφοδιασμένα με μικροτσίπ για την ψηφιακή ταυτοποίηση του κατόχου, το οποίο θα περιέχει την ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου και τα στοιχεία της ζώνης MRZ του διαβατηρίου. (MRZ: πρόκειται για την δίγραμμη σειρά στοιχείων που βρίσκονται κάτω από την φωτογραφία του κατόχου)
Επισημαίνεται ότι όλα τα παλιά διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από τις Νομαρχίες θα ισχύουν έως και την 31-12-06. (ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους) .
Από 01-01-07 θα ισχύουν μόνον τα διαβατήρια που θα έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τα Κέντρα Υποδοχής Αιτήσεων θα αρχίσουν να δέχονται δικαιολογητικά για την έκδοση νέου τύπου διαβατηρίων από τις 27/12/2005.

Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου Διεύθυνση : Περιοχή Αεροδρομίου,
Διοικητής : +30 22890 22035
Αξιωματικός Υπηρεσίας : +30 22890 22716
Τουριστική Αστυνομία : +30 22890 22482
Fax :+30 22890 23993

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.