Οι Νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μυκόνου

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μυκόνου, με θητεία που διαρκεί δυόμιση έτη έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (31-08-2019). 

Τον κ. Νικόλαο Γκέλο του Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

Τον κ. Λάμπρο Παναγιωτακόπουλο του Δημητρίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οργάνωσης, Προγραμματισμού & Ποιότητας Ζωής και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την κα Ειρήνη Γρυπάρη του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Επιπλέον τους αναθέτει : 

  • Την τέλεση των πολιτικών γάµων, εναλλακτικά µε το ∆ήµαρχο.
  • Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.
  • Έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων τα οποία χαράσσουν γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.
  • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά: 1. ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Γκέλος του Ανδρέα. 2. ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος του Δημητρίου. 3. η Αντιδήμαρχος Ειρήνη Γρυπάρη του Ιωάννη. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.
  • Οι Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμου και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Διαβάστε την απόφαση: pdf2

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.