Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς

paidikoi stathmoi mykonosi
paidikoi stathmoi mykonosi

Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς. Τα δικαιολογητικά για εγγραφή και την επανεγγραφή στον Παιδικό Σταθµό είναι:

Στο Παιδικό Σταθµό του ∆ήµου Μυκόνου εγγράφονται παιδιά που έχουν συµπληρώσει τα δυόµιση έτη (30 µήνες) έως την ηλικία που εγγράφονται στο νηπιαγωγείο.

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μάιου έως 31 Μάιου του τρέχοντος έτους.
1. Συµπληρωµένη αίτηση εγγραφής η επανεγγραφής
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης η σύµφωνου συµβίωσης τελευταίου εξαµήνου.
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, τελευταίου εξαµήνου.
4. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δυο γονείς είναι εργαζόµενοι η πρόκειται να εργαστούν εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, µε προσδιορισµό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος η της σύµβασης µαζί µε το εντυποΕ4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα προσκοµίσουν φωτοτυπία αποκόµµατος εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε. τελευταίου διµήνου (εξοφληµένο η µη).
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ η κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα η των γονέων που είναι άνεργοι
6. Φωτοτυπία λογαριασµού ∆ΕΗ, σταθερής η κινητής τηλεφωνίας η συµβόλαιο σπιτιού, όπου προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων η κηδεμόνων του παιδιού.
7. Βεβαίωση Υγείας του παιδιού συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από τον Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του µε τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φόρα ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσµατα φυµατιοαντίδρασης Mantoux όπως κάθε φορά προβλέπεται από το ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ.
8. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ οικονομικού έτους (2017) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος
9. Για εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων απαιτείται Άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα µας.

Τα δικαιολογητικά 2 και 3 µπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας, εφόσον οι αιτούντες το επιθυµούν . Τα δικαιολογητικά που δεν εκδίδονται στην Ελλάδα, προσκομίζονται από τους αιτούντες νομίμως επικυρωμένα µε ΣΦΡΑΓΙ∆Α της Χάγης (Αpostille) η από Προξενική Αρχή. Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι απαιτούνται κατά περίπτωση τα
ακόλουθα έγγραφα.
Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση αναπηρίας µε ποσοστό 67% γονέων τέκνου.
Ληξιαρχική πράξη απώλειας γονέα για απόδειξη µμονογονεϊκής οικογένειας.
Αντίγραφο διαζευκτηρίου και βεβαίωση επιμέλειας παιδιού για απόδειξη µονογονεϊκης οικογένειας.
Βεβαίωση σχολής φοίτησης σε περίπτωση γονέα φοιτητή.
Βεβαίωση στρατού σε περίπτωση γονέα στρατιώτη.
Άδεια νόμιμης παραμονής, σε ισχύ, στη χώρα σε περίπτωση αλλοδαπών γονέων.

Οι αιτήσεις εγγράφων και επανεγγραφών θα αξιολογηθούν από πενταμελή επιτροπή µε κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, επιλέγοντας τα παιδιά των εργαζομένων γονέων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, µε προτεραιότητα εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια ( Π.Χ. παιδιά ορφανά από ένα η δυο γονείς, αγάμων µμητέρων, διαζευγμένων η σε διάσταση γονέων, παιδιών που προέρχονται από γονείς µε σωματική η πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών, κλπ).
Για κάθε περίπτωση απαιτείται το απαραίτητο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τον ειδικό λόγο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

1. Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές & επανεγγραφές κατατίθενται στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, αποκλειστικά από 10/05/2018 έως και 31/05/2018, από 9.00-14.00.
2. Τα έντυπα των αιτήσεων, του δελτίου υγείας και των χρήσιμων πληροφοριών, βρίσκονται στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο (ΠΕΡΙΟΧΗ Αργύραινα και τηλ 22890-28636),τους Παιδικούς Σταθμούς Αεροδρόμιου και Άνω Μεράς καθώς και τον ιστότοπο του ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, www.mykonos.gr
3. Aφού συμπληρωθούν και συγκεντρωθούν ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα κατατίθενται με την επίδειξη ταυτότητας του γονέα η εξουσιοδοτημένου προσώπου από αυτόν και θα πρωτοκολλούνται με ευθύνη του αιτούντος για την ορθότητα των στοιχείων και την πληρότητα του φακέλου στο γραφείο του Γρυπαρείου Πολιτιστικού Κέντρου.
4. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ, ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
5. Επισκέψεις για γνωριμία στο χώρο των Παιδικών Σταθμών, επιτρέπονται καθημερινά κατά τις ώρες 14.00 έως 15.00, κατόπιν επικοινωνίας με την υπεύθυνη του κάθε Παιδικού Σταθμού, ( Αεροδρομίου κυρία Πόπη Γκέλου τηλ 22890-22222 και Άνω Μεράς κυρία Διονύσια Κουσιάδου τηλ 22890-71176).
6. Αιτήσεις γίνονται δεκτές σε όλη την διάρκεια του έτους μόνο εάν υπάρχουν κενές θέσεις.

 

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.