Σύμβαση – Όροι και Προϋποθέσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Εισαγωγή.
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Ιστοσελίδα. Περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας e-mykonos. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας e-mykonos, δηλώνει αποδοχή των όρων αυτών. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας.

Αν είστε υποψήφιος εργαζόμενος, τότε οι όροι και οι προϋποθέσεις ή τα εκθέματα που απευθύνονται στους εργοδότες δεν απευθύνονται σε σας.

Αν είστε εργοδότης και κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, τότε δύναται να έχετε συνάψει και Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τo e-mykonos και σε αυτήν την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκθεμάτων (exhibits) που προσαρτώνται εδώ, αλλά αποκλείοντας όσους όρους απευθύνονται στους υποψηφίους εργαζόμενους, αποτελούν τμήμα και ενσωματώνονται στην Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

2. Δεσμευτική Σύμβαση.
Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένων και των εκθεμάτων (όπως ενδεχομένως τροποποιούνται κατά καιρούς από τo e-mykonos) αποτελούν δεσμευτική Σύμβαση μεταξύ εσάς και του e-mykonos (η ‘Σύμβαση’).

3. Ορισμένοι Ορισμοί.
Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα Σύμβαση.
Η ιστοσελίδα e-mykonos είναι η ‘ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου ΟΕ’, μια εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα, με Αρ.Μητρώου ΤΕΕ 18478 και με έδρα στο Δήμο Μυκόνου.
‘Ιστοσελίδα του e-mykonos ή αλλιώς ‘η Ιστοσελίδα’ είναι το www.e-mykonos.gr και συμπεριλαμβάνει το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες.
‘Περιεχόμενο’ είναι όλα τα Κείμενα, τα Γραφικά, ο Σχεδιασμός και ο Προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.
‘Σχεδιασμός’ είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της Ιστοσελίδας ‘Προγραμματισμός’ είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript,etc. ) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.
‘Έγγραφο’, είναι οποιοδήποτε υλικό που τοποθετεί οποιοσδήποτε Χρήστης στην Ιστοσελίδα. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες για τις θέσεις εργασίας ή Βιογραφικού.
‘Εργοδότης’ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα να ενημερώσει για τυχόν θέσεις εργασίας ή για οποιοδήποτε λόγο σχετίζεται με την εύρεση εργαζομένων.
‘Γραφικά’ είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της Ιστοσελίδας.
‘Υποψήφιος Εργαζόμενος’, είναι ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για να αναζητήσει εργασία.
‘Υπηρεσίες’, είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας το e-mykonos ή οι αντιπρόσωποι της.
‘Κείμενο’ είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην κάθε σελίδα, είτε είναι κείμενο της σύνταξης, προσανατολιστικό ή εκπαιδευτικό.
‘Χρήστης’ είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.
‘Εσείς’ και ‘εσύ’ είναι το φυσικό πρόσωπο (ή το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργείτε) το οποίο συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Αποδεκτή Χρήση της Ιστοσελίδας

4.1. Γενικοί Κανόνες Χρήσεως.
Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε ταξιδιώτες ως τουριστικός οδηγός αλλά και σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την Ιστοσελίδα μόνο με έντιμο τρόπο και για νόμιμους σκοπούς, στα πλαίσια των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει το e-mykonos.

4.2. Άδεια χρήσης για τους Χρήστες που είναι υποψήφιοι εργαζόμενοι.
Το e-mykonos σας παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για την προσωπική σας χρήση στην αναζήτηση εργασίας και ευκαιριών για τον εαυτό σας. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους.
Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

4.3 Άδεια Χρήσης για τους Χρήστες που είναι Εργοδότες.
Το e-mykonos σας παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους χωρίς την ρητή και γραπτή έγκριση του e-mykonos  .
Αν έχετε έγκριση χρήσης της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών τότε είστε επίσης υποκείμενος στους όρους και προϋποθέσεις της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών.
Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

4.4 Κανόνες για τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα, Διαγωγή και Ασφάλεια.
Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους Κανόνες του e-mykonos που σχετίζονται με την τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα, διαγωγή και ασφάλεια, που επισυνάπτονται στο κάτωθι  Έκθεμα Α.

5. Πνευματικά Δικαιώματα.
Έκτος από τα Έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο Χρήστη, η Ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ΜΚ Μυκόνου ΟΕ ή των νομίμων αδειούχων τους. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με αυτούς τους όρους, το e-mykonos  διατηρεί για τον εαυτό του και τους κατόχους αδειών, όλα τα άλλα δικαιώματα.

6. Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης του e-mykonos

6.1 Κατανομή Ευθύνης.
Το e-mykonos διαθέτει την Ιστοσελίδα ως ένα ανοιχτό φόρουμ όπου οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς Εργοδότες και οι Εργοδότες να εντοπίζουν Υποψήφιους Εργαζομένους. Προσφέροντας αυτήν την Υπηρεσία, το e-mykonos  δεν ελέγχει ούτε εποπτεύει το ιστορικό, την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των Χρηστών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των Εγγράφων που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα. Είναι ευθύνη του κάθε Χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως θα έκανε κατά κανόνα ο κάθε επιμελής άνθρωπος, όταν αποφασίζει να ενεργήσει σε σχέση με κάποιο Έγγραφο που έχει τοποθετήσει άλλος Χρήστης, να αποκαλύψει πληροφορίες σε κάποιο άλλο Χρήστη, να δώσει ή να παρευρεθεί σε κάποια συνέντευξη, να προσφέρει εργασία ή να αποδεχτεί πρόταση εργασίας.
Αν πληροφορηθεί το e-mykonos από Χρήστη ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους της Σύμβασης, τότε το e-mykonos δύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Χρήστη ή σχετικά με το Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα.
6.2 Καμία έγκριση από το e-mykonos .
Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την Ιστοσελίδα είτε με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, προσλήψεις, προϋπηρεσία, απασχόληση ή μεθόδους προσλήψεων, κτλ.
6.3 Μη εγγύηση αποτελεσμάτων.
Το e-mykonos  δεν είναι γραφείο ανεύρεσης εργασίας ούτε γραφείο για την πρόσληψη εργαζομένων. Δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου Εργαζομένου ούτε πως θα συμπληρωθεί μια κενή θέση εργασίας. Το e-mykonos δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις εργασίας οποιουδήποτε Χρήστη και ούτε για τον λόγο ή τρόπο που λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.
6.4 Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών.
Το e-mykonos  θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει, όπως η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Παρόλες αυτές τις προσπάθειες, θα υπάρχουν στιγμές όπου η Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένα τμήματα της δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης στην προγραμματισμένη συντήρηση του πληροφορικού συστήματος (IT) ή του πληροφορικού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε για να κάνουμε διαθέσιμο την Ιστοσελίδα. Συνεπώς το e-mykonos δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει σε κάποιο Χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες.
6.5 Ασφάλεια.
Η εταιρία με διαρκείς ελέγχους από τους τεχνικούς μας επιμελείται προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της ιστοσελίδας για τους χρήστες της, απαλλαγμένης από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς όσον αφορά στον ιστότοτό της και στον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός του. Η εταιρία δηλώνει υπεύθυνα πως δεν γνωρίζει – διατηρεί καμία πληροφορία σχετική με την πιστωτική σας κάρτα όπου αυτή χρησιμοποιείται στη διαδικασία της ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Η επιλογή του χρήστη για τη χρήση της πιστωτικής του κάρτας οδηγεί αυτόματα σε ασφαλή δικτυακό τόπο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται από εκεί και μέχρι την ολοκλήρωση της χρέωσης διατηρούνται από τη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν τέτοιου είδους συναλλαγές.
6.6. Καμία επιπλέον εγγύηση.
Εκτός από τις εγγυήσεις που έχουν ρητά αναφερθεί σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η Ιστοσελίδα λειτουργεί «ως έχει» χωρίς επιπλέον εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σε Χρήστες.
6.7. Αξιώσεις σχετιζόμενες με την παρούσα Σύμβαση.
Το Άρθρο 6.9 της παρούσας ορίζει την οικονομική ευθύνη που έχει το e-mykonos (συμπεριλαμβάνοντας οποιοδήποτε ευθύνη για τις πράξεις και τις παραλείψεις των εργαζομένων, των αντιπροσώπων και των υπεργολάβων της) σε σχέση με:
(α) Οποιαδήποτε παράβαση αυτής της Σύμβασης
(β) Οποιαδήποτε παράσταση, δήλωση ή, αδικοπραξία ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας που προκύπτει σχετικά με την Σύμβαση.
6.8 Θέματα που δεν εξαιρούνται.
Κανένα από τα ακόλουθα θέματα δεν εξαιρεί ούτε μειώνει την ευθύνη του e-mykonos:
(α) Για θάνατο ή ατομική ζημία που προκαλείται από αμέλεια της, ή
(β) Για κάθε θέμα που θα ήταν παράνομο να εξαιρέσει ή να επιδιώξει να εξαιρέσει την ευθύνη του το e-mykonos
(γ) Για απάτη και δόλια παραπλάνηση.
6.9 Περιορισμός Αξιώσεων.
Υποκείμενη στο άρθρο 6.8:
(α) Η συνολική ευθύνη του e-mykonos, συμβατική, αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράβασης εξουσίας) για παραπλάνηση, αποκατάσταση ζημίας ή οτιδήποτε άλλο, σχετικά με την εκτέλεση αυτής της Σύμβασης θα είναι περιορισμένη στο συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Χρήστης σύμφωνα με την Σύμβαση,
(β) Το e-mykonos δεν θα ευθύνεται έναντι στον Χρήστη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή μείωση πελατείας ή οτιδήποτε άλλο, σε κάθε περίπτωση είτε άμεση, έμμεση ή αποθετική, είτε αξιώσεις για αποθετική ζημία κάθε είδους (όπως και να προκύπτει).

7. Λύση και Αναστολή.
Αν είστε Εργοδότης, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 που παρατίθεται παρακάτω. Αν είστε Υποψήφιος Εργαζόμενος, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση στο e-mykonos, όπως και το e-mykonos μπορεί να λύσει την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση σε σας. Το e-mykonos μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα όποτε τo θεωρεί απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της ή των νόμιμων συμφερόντων άλλου Χρήστη. Το e-mykonos δεν είναι υποχρεωμένο να σας ειδοποιήσει πριν την αναστολή και η αναστολή μπορεί να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θεωρήσει πως χρειάζεται για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων οποιουδήποτε άλλου Χρήστη.

8. Πληρωμή για Υπηρεσίες κατόπιν Λύσεως Σύμβασης Υπηρεσιών από Εργοδότη.
Αν κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης προβείτε στην λύση της Σύμβασης Υπηρεσιών, η οποία συμπεριλαμβάνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται όμως εδώ η λύση της Σύμβασης ή της Σύμβασης Υπηρεσιών λόγω παραβίασης από την πλευρά του το e-mykonos, το e-mykonos επιφυλάσσει κάθε δικαίωμα να λάβει όλες τις πληρωμές από εσάς για τις Υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι την ημερομηνία της λύσης, σε περίπτωση που η λύση επιτρέπεται ρητά από τους όρους της συγκεκριμένης Σύμβασης Υπηρεσιών, και επιπροσθέτως, 50% για το υπόλοιπο της Σύμβασης Υπηρεσιών σε περίπτωση όπου η λύση δεν προβλέπεται ρητά.

9. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες.
Η Ιστοσελίδα του e-mykonos περιέχει διασυνδέσεις (‘links’) που σας παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται μονάχα για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και δεν αποτελούν έγκριση του e-mykonos του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων. Το e-mykonos  δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν κάνει την οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με τον περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών αυτών των ιστοσελίδων τρίτων. Αν αποφασίσετε να εισέλθετε σε αυτές τις ιστοσελίδες, το κάνετε με δικό σας ρίσκο.

10. Αποζημίωση.
Συμφωνείτε πως θα υπερασπίσετε και θα αποζημιώσετε το e-mykonos (τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της και τους αντιπροσώπους της) και ότι θα παρεμβαίνετε υπέρ της για και κατά αξιώσεων τρίτων, αγωγές και απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εξόδων, ζημιών και δικαστικών και λογιστικών εξόδων) που προέρχονται από οποιοδήποτε Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί από σας στην Ιστοσελίδα και που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων συκοφαντικής δυσφήμισης ή προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων), ή που προέρχονται από την παράλειψη συμμόρφωσης σας με την εφαρμοστέα εργατική νομοθεσία. Το e-mykonos θα καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια να σας προσφέρει προσήκουσα ειδοποίηση μιας τέτοιας απαίτησης, αγωγής ή δίωξης και να συνδράμει με δικές σας δαπάνες στην υπεράσπιση αυτής της απαίτησης, αγωγής ή δίωξης.

11. Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνεται στην Σύμβαση με την αναφορά αυτή.

12. Ερωτήσεις και Ειδοποιήσεις.
Ερωτήσεις που σχετίζονται με την χρήση της Ιστοσελίδας θα απευθύνονται στο feedback. Ειδοποιήσεις για το e-mykonos μπορούν να σταλούν στην διεύθυνση που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα και ειδοποιήσεις για εσάς θα στέλνονται στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που ορίζει το e-mykonos εύλογα ως κατάλληλη διεύθυνση για σας.

13. Δεσμοί προς λοιπούς ιστοτόπους

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανό να παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή μέσα από τις αναρτημένες διαφημίσεις ή διαφημιστικά banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη ευθύνη για το σύννομο, την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει από τη χρήση τους. Επιπλέον οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

14. Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων ρητώς αναγνωρισμένων (πνευματικών και άλλων), για την προστασία των οποίων οι τρίτοι φέρουν αποκλειστική ευθύνη, το σύνολο του υλικού που περιέχεται κάθε φορά στον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του περιεχομένου, του σχεδιασμού, της διάταξης, των κείμενων, των σημάτων, του λογισμικού, των δεδομένων, των προγραμμάτων, των απεικονίσεων, των κειμένων, των γραφικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει κάθε είδους αρχείου, καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρίας MK MHXANIKOI MYKONOY O.E. και προστατεύεται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τους χρήστες, εκτός εάν έχει προηγηθεί παροχή γραπτής άδειας της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου τρίτου που εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.

15. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο επιτέλεσης του σκοπού της η εταιρία γνωστοποιεί διά της παρούσας σύμβασης και διά της σελίδας με την πολιτική απορρήτου που διαθέτει η εταιρία, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης αυτής, πως συλλέγει προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο χρήστης συναινεί ότι η εταιρία δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά πάντα με γνώμονα την προστασία του με τρόπο νόμιμο και στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών για τους σκοπούς τους οποίους τα υπέβαλλε αυτός στο e-mykonos.gr, καθώς και με τα αναφερόμενα στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας. Όλες οι επικοινωνίες, η προώθηση ή άντληση δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων και κάθε άλλη διεργασία που ξεκινά, καταλήγει ή περιλαμβάνει τις λειτουργίες του e-mykonos.gr οφείλουν να εναρμονίζονται τόσο με τη σχετική νομοθεσία, όσο και με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

16. Λύση και αναστολή υπηρεσιών

Η εταιρία δύναται να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να διακόπτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και των προϋποθέσεων χρήσης χωρίς προειδοποίηση εφόσον κρίνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης παραβίασε κάποιο όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου ή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η ευθύνη της εξαντλείται στην επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων και προπληρωμένων υπηρεσιών. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να διακόψει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων ή να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης υπηρεσιών με καταγγελία, της οποίας (σύμβασης υπηρεσιών) αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί και η παρούσα σύμβαση με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής μέσα σε ορισμένη προθεσμία που θα αναφέρεται στη σύμβαση υπηρεσιών ή άλλη αθέτηση των όρων της σύμβασης.

 

17. Εφαρμοστέα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Η χρήση του ιστοτόπου διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 τις διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, οι οποίες λειτουργούν δεσμευτικά για τον χρήστη/επισκέπτη, καθώς και για την εταιρία μας, ο οποίος οφείλει να σέβεται τους νόμους και τους κανόνες δικαίου που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία, στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, στις διατάξεις περί προσβολής της προσωπικότητας και περί προστασίας του καταναλωτή, καθώς και σε πληθώρα άλλων διατάξεων που διέπουν τη χρήση και τη λειτουργία των ιστοτόπων. Από τις ανωτέρω διατάξεις διέπεται και η παρούσα σύμβαση, καθώς και οι επιμέρους συμβάσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί με πελάτες της εταιρίας – εργοδότες. Η εταιρία σέβεται το σύνολο των ανωτέρω κανόνων δικαίου της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του χρήστη στα πλαίσια που ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδας. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τα παραπάνω είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας.

18. Γενικά.
Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες, και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στην Ιστοσελίδα και ούτε να την χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση όπου εισέλθετε στην Ιστοσελίδα έκτος Ελλάδος, αναλαμβάνετε εσείς το ρίσκο και είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τους νόμους της χώρας σας. Το εφαρμοστέο δίκαιο για αυτήν την Σύμβαση και την Σύμβαση Υπηρεσιών (εάν έχετε), είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για κάθε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει από τη Σύμβαση ή τη Σύμβαση Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά αυτά της Ελλάδας. Η μοναδική σχέση που έχετε με το e-mykonos είναι η σχέση αυτή που προκύπτει από την Σύμβαση. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της σύμβασης. Όλες οι διατάξεις της Συμβάσεως συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λύση αυτής, εκτός από εκείνες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή χρήση αυτής και υποχρεούστε άμεσα με τη λύση αυτής να έχετε την οποιαδήποτε πρόσβαση ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε χρήση αυτής. Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε σε τρίτο πρόσωπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Η μη άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση από τους συμβαλλόμενους οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση ή απορρέουν από το νόμο, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώματά του αυτά, τα οποία θα μπορούν να ασκούν οποτεδήποτε.

Το e-mykonos είναι ο μόνος συμβαλλόμενος που έχει δικαιοδοσία να ερμηνεύει αυτούς τους Κανόνες. Το e-mykonos δύναται κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αναστείλει και να τερματίσει την χρήση της Ιστοσελίδας αυτών των Χρηστών που παραβιάζουν τους Κανόνες. Το e-mykonos έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους κανόνες κατά καιρούς.

Α1. Κανόνες για την Τοποθέτηση Εγγράφων.
(α) Το Έγγραφο σας δεν μπορεί να περιέχει
(i) URLs ή παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες (για να διαφημίσετε την εταιρεία σας ή την Ιστοσελίδα σας, δείτε την σελίδα που σχετίζεται με τις πληροφορίες διαφήμισης),
(ii) Υλικό που συνιστά προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία (έκτος εάν είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιείτε και να τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα το προστατευόμενο υλικό),
(iii) εμπορικά μυστικά (έκτος εάν είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να τα χρησιμοποιείτε και να τα τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα),
(iv) υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε άλλα πνευματικά δικαιώματα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας άλλων,
(v) οτιδήποτε είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, βίαιο, υπερβολικά σεξουαλικό, χυδαίο, συκοφαντική δυσφήμιση, παρενόχληση ή υβριστικό, ή
(vi) οτιδήποτε που γελοιοποιεί ή είναι προσβλητικό απέναντι σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο .
(β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα Έγγραφα σας
(i) να υποκρίνεστε κάποιο άλλο άτομο είτε αυτό το άτομο είναι ζωντανό είτε νεκρό,
(ii) να τοποθετείτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα,
(iii) να τοποθετείτε διαφημίσεις και επαγγελματικές προτάσεις,
(iv) να τοποθετείτε επιστολές αλυσίδας (chain letters),
(v) να τοποθετείτε γνώμες ή ανακοινώσεις, είτε εμπορικές ή άλλες.
(γ) Το Έγγραφο σας πρέπει να περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να επικοινωνεί στο Χρήστη καθαρά τη φύση της θέσης εργασίας, τις προδιαγραφές και τα προσόντα σας ως ενδιαφερόμενος για θέση εργασίας. Έγγραφα που ενθαρρύνουν τον Χρήστη να στείλει ηλεκτρονική αλληλογραφία με περισσότερες πληροφορίες, δεν επιτρέπονται. Έγγραφα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που χρεώνει ένα ποσό ή που περιορίζει την πρόσβαση σε ορισμένα βιογραφικά σημειώματα, απαγορεύονται.
(δ) Η τοποθέτηση ενός Βιογραφικού πρέπει να περιέχει το ακριβές αντίγραφο του βιογραφικού ενός ενδιαφερόμενου που αναζητάει μερική απασχόληση, είτε πλήρη απασχόληση.
(ε) Το e-mykonos δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση να ελέγχει τα Έγγραφα τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στην Ιστοσελίδα, άλλα δύναται να κάνει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Έγγραφα τα οποία βρεθούν να παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν από το e-mykonos, κατά την διακριτική ευχέρεια αυτού.

Α2. Κανόνες Διαχείρισης
(α) Δεν επιτρέπεται να απαντάτε και να ανταποκρίνεστε σε δημοσιεύσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έκτος από αυτή που προβλέπεται (για να κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας ή για να προβείτε περαιτέρω διάλογο με υποψήφιο εργαζόμενο). Η επικοινωνία από τους ανταγωνιστές μας με σκοπό την παρακίνηση εργαζομένων της επιχείρησης του εργοδότη δεν επιτρέπεται.
(β) Δεν επιτρέπεται να στέλνετε στους Χρήστες junk email
(γ) Προφυλάξτε τον κωδικό σας. Είσαστε υπεύθυνοι να κρατάτε εμπιστευτικό τον κωδικό σας και τις πληροφορίες σας. Επίσης είσαστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την εγγραφή σας, ανεξάρτητα από το αν έχουν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή όχι. Αν άλλοι χρησιμοποιήσουν τον κωδικό σας για να τοποθετήσουν και δημοσιεύσουν ακατάλληλο υλικό, διακινδυνεύετε να σας αφαιρεθεί η άδεια πρόσβασης. Συμφωνείτε να πληροφορείτε το e-mykonos για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγγραφής σας και του κωδικού πρόσβασης σας.
(δ) Να καταγγέλλετε οποιαδήποτε ακατάλληλα δημοσιεύματα ή συμπεριφορά στo Feedback
(ε) Δεν έχετε το δικαίωμα να διαγράφετε και να διορθώνετε υλικό που έχει τοποθετηθεί και δημοσιευτεί από κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
(στ) Αν κατά την χρονική διάρκεια της Σύμβασης το e-mykonos δημιουργήσει την άποψη πως
(i) Παραπλανήσατε το e-mykonos σχετικά με τις επαγγελματικές σας πρακτικές ή/και υπηρεσίες,
(ii) Προμηθευτήκατε υπηρεσίες που δεν αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση σας, τότε το e-mykonos διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτήν την Σύμβαση.
(ζ) Το e-mykonos δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμπεριφορά των Χρηστών του, άλλα δύναται να ερευνήσει και να ανταποκριθεί σε καταγγελίες παραβιάσεων.

Α3. Κανόνες Ασφάλειας

(α) Απαγορεύεται οι Χρήστες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά:
(i) να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Χρήστη ή να κάνετε σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχετε δικαίωμα πρόσβαση ως Χρήστης,
(ii) προσπάθειες να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε τα ευπαθείς σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσατε μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση,
(iii) προσπάθειες να παρεμποδίσετε την υπηρεσία σε οποιανδήποτε Χρήστη (…),
(iv) να στέλνετε αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις και/η διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών
(v) να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία (…). Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.
(b) Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Το e-mykonos θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές στην δίωξη των Χρηστών που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.