Ο Δήμος Μυκόνου σε τουριστικό φόρουμ στην Κύπρο

TOURISTIKO FORUM MYKONOS
TOURISTIKO FORUM MYKONOS

Στο Τουριστικό Φόρουμ ΣΤΕΚ-ΟΕΒ, πραγματοποιήθηκαν τρεις συζητήσεις πάνελ, οι οποίες κατέδειξαν τις προσκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές περιοχές της Κύπρου, πρότειναν ενδεχόμενες λύσεις και στη βάση καλών πρακτικών ανέδειξαν τρόπους με τους οποίους οι τοπικές αρχές μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους και το κράτος μπορούν να συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους.

Στόχος της διοργάνωσης του Φόρουμ ήταν να παρουσιάσει τη σημασία και τη συμβολή των Τοπικών Αρχών στον τουριστικό σχεδιασμό και την τουριστική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αποτύπωση της διεθνούς εμπειρίας αναφορικά με τη συμβολή των Δήμων και Κοινοτήτων στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής τους, ενώ καταγράφηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές περιοχές καθώς και οι τρόποι με τους οποίους οι τοπικέ αρχές μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπισή τους.

Ο δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, στην ομιλία του, η οποία κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού, μεταξύ άλλων τόνισε: «πως απαιτείται μία μακρόπνοη στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη, την οποία ο Δήμος Μυκόνου, ως μία σύγχρονη αυτοδιοικητική δομή, καλείται να σχεδιάσει υιοθετώντας εξωστρεφή δράση για την προσέλκυση επισκεπτών αξιοποιώντας τα ενδογενή γεωγραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά.
Η προσέλκυση επισκεπτών απαιτεί συντονισμένη δράση και σχέδιο αρχικά με τη δημιουργία ενός επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος σε επίπεδο Δήμου και στη συνέχεια την προώθηση της εικόνας της περιοχής ως κατάλληλης για τους τουρίστες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση του παραπάνω σχεδίου είναι:

 • Έργα υποδομής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών

 • Ανάδειξη των ειδικών μορφών τουρισμού που αναπτύσσονται στην περιοχή

 • Δημιουργία ειδικών εμπειρικών προϊόντων για τον προορισμό

 • Προστασία και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος

 • Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισμού είναι τα εξής:

 • Η τουριστική κίνηση εξαρτάται άμεσα από τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές (δρομολόγια, κόστος, εποχικότητα κλπ).

 • Έλλειψη κατάλληλων λιμενικών εγκαταστάσεων και των παρεχομένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας και την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής (μαρίνες).

 • Προσβασιμότητα σε δημόσιες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

 • Τα προβλήματα στην υδροδότηση, την ηλεκτροδότηση, τις ιατρικές υπηρεσίες, κ.λπ. οξύνονται τους καλοκαιρινούς μήνες όταν ο αριθμός των κατοίκων πολλαπλασιάζεται.

 • Μεγάλη εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό, που περιορίζεται στους καλοκαιρινούς μήνες.

 • Εξάρτηση από το μαζικό τουρισμό και έλλειψη δράσεων που σχετίζονται με εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Η στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δραστηριότητες για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού καθώς και το βαθμό υλοποίησης νέων επενδύσεων για την αναζωογόνηση του τουριστικού προϊόντος. 

Οι κύριοι στόχοι της στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Μυκόνου περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δημιουργία τουριστικής «ταυτότητας» ως προορισμός (brand name)

 • Αειφόρο ανάπτυξη μέσω ποιοτικών τουριστικών εμπειριών

 • Ανάπτυξη των Θεματικών Εμπειριών & Εναλλακτικών μορφών τουρισμού

 • Ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών

 • Προώθηση, Προβολή, & Διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος ως προορισμός

 • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας & επιχειρηματικότητας μέσω στοχευμένων δράσεων

 • Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών

 • Αύξηση της δαπάνης των επισκεπτών μέσω πολιτιστικών και άλλων μορφών δράσεων

Η στρατηγική του Δήμου Μυκόνου για τον τουρισμό είναι η βιώσιμη, αειφόρος και ισόρροπη ανάπτυξη του προορισμού της περιοχής με τη δημιουργία ταυτότητας προορισμού.

Η Στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο στρατηγικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου. 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης ενός Δήμου σημαίνει:

 • προσδιορισμός των κρίσιμων ζητημάτων τουριστικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (στόχοι τουριστικής ανάπτυξης) και

 • διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω στόχων τουριστικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσεις και στόχοι τουριστικής ανάπτυξης).

Οι στρατηγικοί στόχοι τουριστικής ανάπτυξης είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την περίοδο:

 • Στρατηγικός στόχος 1: Προώθηση τουριστικού προορισμού

 • Στρατηγικός στόχος 2: Ανανέωση τουριστικού προϊόντος

 • Στρατηγικός στόχος 3: Ενίσχυση φέρουσας τουριστικής ικανότητας»

  Στη συνέχεια ανέλυσε πως υλοποιούνται οι στρατηγικοί στόχοι και παρουσίασε πολλά παραδείγματα που έχει εφαρμόσει ο Δήμος Μυκόνου.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.