Ο Μιλτιάδης Ατζαμόγλου Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού

atzamoglou miltos
atzamoglou miltos

Ο Μιλτιάδης Ατζαμόγλου Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού, με απόφαση του Δημάρχου Κωνσταντίνου Κουκά. Ο κ. Ατζαμόγλου επανέρχεται ως αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού. Είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται ο Εθελοντισμός σε Αντιδημαρχία.

Ο κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα του Τμήματος Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και της Δομής Κοινωνικής Πρόνοιας «Δίχτυ Αγάπης», του Γραφείου Φύλαξης Δημοτικών Κοινοχρήστων Χώρων και Σχολείων, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από τα ανωτέρω τμήματα εποπτείας του, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο, και την καθοδήγηση, εποπτεία υπαλλήλων των τμημάτων που προΐσταται.
2. Την ευθύνη και εποπτεία για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που αφορούν στην εκποίηση ή στην εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου και στην αγορά ή μίσθωση εκ μέρους του Δήμου.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη για την οργάνωση τοπικών και εθνικών εορτών, συσκέψεων και δημοσίων εκδηλώσεων του Δήμου.
4. Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης).
5. Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου.
6. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη φύλαξη των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και σχολείων.
7. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.
8. Τη συνεργασία και τη διοργάνωση κοινών δράσεων με την Εκκλησία και τους Ιερούς Ναούς του νησιού.
9. Μέριμνα για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.
10. Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
11. Μέριμνα για την κοινωνική αλληλεγγύη και την προστασία των ευπαθών ομάδων.
12. Σχεδιασμό πολιτικής τελών και εισφορών για την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ομάδων.
13. Συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας για την επίτευξη των στόχων της.
14. Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.