Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου συμμετέχει στο έργο MOSES

MOSES
MOSES

MOSES: Αυτοματοποιημένα πλοία και βελτιστοποίηση αλυσίδας εφοδιασμού για βιώσιμη ναυτιλία μικρών αποστάσεων

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμμετοχή του στο έργο MOSES, το οποίο ξεκίνησε επίσημα πραγματοποιώντας την εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση στις 14 και 15 Ιουλίου 2020.
Το MOSES είναι έργο έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020). Στο πλαίσιο του έργου συμμετέχουν 17 εταίροι από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενίσχυση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα. Η ομάδα του MOSESεπιδιώκει να επιτύχει πέρα από την τεχνολογική εξέλιξη και την εφαρμοσμένητεχνογνωσίαεπιτυγχάνοντας έναν στόχο που διαφορετικά θα ήταν ανέφικτος και αρκετά δαπανηρός σε επίπεδο μεμονωμένων προσπαθειών.
Το MOSES συντονίζεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και στοχεύει να ενισχύσει σημαντικά τη συνιστώσα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού εμπορευματοκιβωτίων αντιμετωπίζοντας προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη λειτουργία μεγάλων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το MOSES θα ακολουθήσει μια διπλή στρατηγική υλοποίησης, η οποία συνίσταται στη μείωση του συνολικού χρόνου για την προσόρμιση στα λιμάνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών(TEN-Tnetwork) και στην τόνωση της χρήσης υπηρεσιών τροφοδοσίας σε μικρά λιμάνια, τα οποία έχουν περιορισμένη ή καθόλου υποδομή για τη φορτοεκφόρτωση πλοίων.
Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο MOSES θα εφαρμόσει τις ακόλουθες καινοτομίες:
i. Για το σκέλος των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, η σχεδίαση ενός καινοτόμου, υβριδικού ηλεκτρικού πλοίου τροφοδοσίας σχεδιασμένο να ταιριάζει με κυρίαρχες επιχειρηματικές προτάσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων.
ii. Για τις προβλήτες βαθέων υδάτων, η υιοθέτηση ενός αυτόνομου συστήματος ελιγμών και ελλιμενισμού πλοίων (MOSES AutoDock).
iii. Μια πλατφόρμα ψηφιακής συνεργασίας (πλατφόρμα MOSES).

Η συνεισφορά του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου στο συνολικό έργο έγκειται στην αναγνώριση των αναγκών των τελικών χρηστών, οι οποίες θα συμβάλλουν στον καθορισμό των προδιαγραφών και απαιτήσεων των καινοτομιών του έργου. Επιπλέον, το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα συμβάλλει στον εντοπισμό βέλτιστων περιπτώσεων χρήσης των καινοτομιών του έργου, καθώς και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και βιώσιμων επιχειρηματικών προτάσεων. Επίσης, λόγω της μικτής χρήσης μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων του λιμένα του, το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός αυτόματου συστήματος χειρισμού ρυμουλκού.
Το MOSESείναι ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο διαθέτει σημαντικό δυναμικό καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη. Οι δυνατότητές του για καινοτομία καλύπτουν τόσο τις πτυχές σχεδιασμού πλοίων, όσο και τα εργαλεία λογισμικού και τα συνοδευτικά μοντέλα διακυβέρνησης για τη βελτίωση των σχετικών διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γεφυρώνοντας τομείς της επιστήμης, βιομηχανίας, ναυτιλίας, εφοδιαστικής και λειτουργίας λιμένων, το MOSESθα παρέχει ένα εύφορο έδαφος για την ανταλλαγή δεξιοτήτων και εξειδικευμένης γνώσης,ενθαρρύνοντας τη μεταφορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας και ενσωματώνονταςουσιαστικέςσυνέργειες μεταξύ των εταίρων.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.